387

عکس نوشت / دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است