829

تصاویر دیدار با مدیران ارشد،نخبگان و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح