191

تصاویر آیین مردمی آغاز بهره بردای از پروژه آبرسانی به شهر سنندج