144

تصاویر بازدید از کارخانه کویر تایر بیرجند و حضور در جمع کارگران