275

تصاویر بازدید از کارگاه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و دیدار با گروه های جهادی