77

تصاویر افتتاح ۱۱۰۰ مدرسه و پروژه آموزشی و پرورشی در سراسر کشور