74

تصاویر نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و چین