281

تصاویر امضای اسناد همکاری میان مقامات ایران و چین