226

تصاویر دیدار رئیس کمیته دائمی کنگره چین با رئیس جمهور