111

تصاویر اعطای عنوان «استاد افتخاری» دانشگاه پکن به دکتر رئیسی و سخنرانی در جمع اساتید و دانشجویان