278

تصاویر بهره‌برداری رسمی از واحد سوم بخش بخار نیروگاه سیکل‌ ترکیبی ارومیه