235

تصاویر بهار خدمت؛ گردهمایی سراسری کارگزاران دولت مردمی