247

تصاویر سخنرانی رئیس جمهور در مراسم احیای شب نوزدهم رمضان ، امامزاده صالح (ع)