تصاویر بازدید از تالاب شادگان و حضور در جمع اهالی منطقه