146

تصاویر افتتاح پست و خط تبادل برق میان ایران و پاکستان