242

تصاویر استقبال رسمی جوکو ویدودو از دکتر رئیسی در کاخ ریاست جمهوری