61

تصاویر افتتاح دفتر نوآوری و فناوری ایران در اوگاندا