143

تصاویر دکتر رئیسی هراره را به مقصد تهران ترک کرد