1095

تحول و تغییر اولویت اصلی ما در رویه قوه قضائیه بود

سید ابراهیم رئیسی:تحول اولویت اصلی ما در قوه قضائیه بود و این تحول را تبدیل به کارنامه کردیم

آن چه برای ما ضروری بود؛ تحول است و ما محور حرکتمان را بر این مبنا قرار دادیم و محورهای دیگر از جمله مبارزه با فساد، اجرای عدالت، قانون مداری و توجه به مردم و کرامت آنها را دنبال کردیم و تلاش شد شعارهایمان را تبدیل به برنامه و برنامه ها را تبدیل به کارنامه کنیم.
آقای رئیسی با اشاره به این که به کرامت ارباب رجوع هم اکنون در دستگاه قضایی توجه ویژه ای می شود، گفت: ما در این خصوص بخشنامه و دستورالعمل هایی صادر کردیم و برخی همکارانمان به جهت تکریم ارباب رجوع تشویق شدند و برخی تذکر گرفتند.
وی با اشاره به این که اجازه ندادیم مأموریت جدی مبارزه با فساد در دستگاه قضایی به سردی بگراید افزود: قطعاً مردم در جریان پرونده ها هستند.

 

انتهای پیام/