9342

فیلم «نشست ویژه بررسی مسائل استان خوزستان»

مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی رئیس جمهور منتخب و مسئولان نهادهای مختلف در «نشست ویژه بررسی مسائل استان خوزستان»