544

فیلم بازدید از بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی اهواز