219

آیت الله رئیسی در اجلاس پیمان امنیت جمعی افغانستان