123

سخنرانی در جمع مردم دلوار در خانه-موزه رئیسعلی دلواری