531

فیلم سخنرانی در ششمین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز