125

فیلم دریافت استوارنامه سفیر جدید «مونته نگرو»