275

فیلم دیدار معاون نخست وزیر کوبا با رئیس جمهور