329

فیلم ورود دکتر رئیسی به مسقط با استقبال سلطان عمان