266

فیلم دیدار معاون نخست وزیری عمان با رئیس جمهور