189

استان آذربایجان شرقی ؛مقصد بیست و سومین سفر استانی دولت مردمی