204

آماده سازی پایتخت عمان برای میزبانی از رئیس جمهور کشورمان