353

دوستی ریشه دار ایرانی ها و تاجیک ها به قدمت تاریخ