184

قطار سفرهای استانی رئیس جمهور ، در ایستگاه چهار محال و بختیاری