885

چرخ دنده صدور خدمات فنی - مهندسی ایران به ترکمنستان به گردش در می آید

ایران و ترکمنستان دارای چهار مسیر حمل و نقل دریایی ، جاده ای ، ریلی و هوایی هستند