328

فیلم عکس یادگاری سران شرکت کننده در اجلاس کشورهای ساحلی خزر