830

فوتوکامنت / مسئله این است ، ترسیم خطوط مبدا و تعیین حدود منصفانه