468

فیلم رئیس جمهور در جمع افسران و خانواده کارکنان پایگاه شکاری شهید نوژه