513

<|فتوکامنت | از تشکیل شورای‌عالی فضایی پس از ۱۱ سال تا ورود «خیام‌ایرانی» به مدار ۵۰۰ کیلومتری / گاه‌شمار فضایی دولت‌سیزدهم|>