311

فیلم امضای ۱۷ سند همکاری و یک بیانیه مشترک میان مقامات ایران و ازبکستان