715

فیلم استقبال مردمی از رئیس جمهور در بازگشت از سازمان ملل متحد