375

در یک‌سال گذشته بیش از دو هزار کارخانه و کارگاه ورشکسته یا نیمه‌تعطیل به چرخه تولید بازگشتند؛ در جنگ اراده‌ها