250

فتوکامنت / ۷۵۰ هزار شغل در ۲۱۰ روز/ ایجاد شغل؛ دغدغه دولت‌سیزدهم