146

فیلم مدیران و مسئولانی که معتقدند نمی_شود و نمی_توانیم را به حاشیه ببرید تا راه برای اصحاب می_توانیم باز شود