160

فیلم گفتگو با جمعی از کارگران کارخانه کیان تایر