202

فیلم بهره‌برداری رسمی از پروژه انتقال آب سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج