314

فیلم بازدید دکتر رئیسی از اولین خط تولید تایر تک مرحله_ای کشور در کارخانه کویرتایر بیرجند