141

فیلم دیدار رئیس کمیته دائمی کنگره چین با رئیس جمهور