193

فیلم سفر دکتر رئیسی به سوریه ،بدرقه رسمی و ترک تهران