186

تصاویر مصاحبه با شبکه تلویزیونی السوریه و خبرگزاری رسمی سوریه