191

فیلم استقبال رسمی جوکو ویدودو از دکتر رئیسی در کاخ ریاست جمهوری شهر بوگور