165

فیلم غرس نهال توسط دو مقام عاليرتبه در محوطه کاخ